Loading...
Loading...
Loading...

DOSIFICACIÓ I TRANSPORT DE SÒLIDS A LA INDÚSTRIA QUÍMICA.

Jordi Casas / Joan Jubany / Wednesday 15 February 2023

Avantatges dels sistemes de transport tubular d'arrossegament a la Indústria Química. 

La gestió de sòlids, el transport de sòlids i la dosificació de sòlids en pols i granulat en la càrrega de reactors i tancs de mescla a la indústria química, necessita equips i solucions a mida adaptades al conjunt de la fàbrica i al conjunt d'instal·lacions existents, compatibles amb les especificacions i els entorns classificats Atex. 
 

L'abast de la dosificació de sòlids a la indústria química va des de la recepció de matèries primeres, ja sigui des de camió cisterna, Big Bag o sacs petits; fins a la dosificació al punt o punts de destinació. Cada producte a transportar i dosificar és mereixedor de la seva anàlisi prèvia, ja que com és ben sabut en el món del transport de sòlids, les aparences enganyen i productes semblants no es comporten igual, de la mateixa manera que els equips que serveixen per a una aplicació poden no ser vàlids per a una altra.

 

Ubicar la zona de recepció de matèries primeres en una zona unificada, quedant separada de la planta de procés permet fer la gestió de les matèries primeres de manera més còmoda i segura, permetent també centralitzar els equips i la potència instal·lada en zones segures i de fàcil accés, sovint menys restrictives en l'àmbit de normativa Atex, o fins i tot en zones desclassificades, la qual cosa significa un avantatge tècnic i operatiu.

 

A la zona de processament, freqüenten reactors i tancs de mescla que estan ubicats en zones classificades ATEX (pols i/o gas), per la qual cosa evitar la instal·lació de dispositius elèctrics, motors i filtres serà un avantatge a favor de l'optimització, seguretat i facilitat d'execució en espais generalment limitats.
 


Pel que fa als equips de transport de sòlids, guanyen competitivitat els avantatges dels Transportadors Tubulars d'Arrossegament de Cadena o Cable amb Discs a llarga distància, destacant:  
 

  • Facilitat de tenir punts d'entrada i descàrrega de productes diferents a la mateixa línia.
  • Els punts de descàrrega ocupen un espai mínim.
  • Sense necessitat de potència elèctrica instal·lada als punts de descàrrega. (Únicament electrovàlvules i detectors).
  • Descàrregues sense necessitat de filtres de separació aire/producte.
  • Possibilitat de transportar sòlids a distàncies llargues entre els punts de càrrega i punts de descàrrega.
 

Altres avantatges competitius dels Transportadors Tubulars d'Arrossegament amb Discs són les possibilitats d'inertització, i la seva eficiència energètica a causa del baix consum elèctric.

 

A l'animació del següent enllaç, es poden veure les possibilitats del sistema de Transport Tubular d'Arrossegament, així com altres exemples amb aplicacions de descàrrega de Big Bag i tolves descàrrega de sacs.


 

Si bé els sistemes de transport pneumàtic a llarga distància ofereixen bones prestacions per al transport de sòlids en pols i granulat, un dels seus punts forts no sempre és determinant a la indústria química, a diferència del que passa en altres sectors com és el cas de la indústria alimentària: el buidatge complet de la canonada, evitant la contaminació creuada o bacteriològica en cas de treballar amb multi-productes no compatibles entre ells.

 

Per contra, a la indústria química els sistemes de transport pneumàtic per al transport de sòlids, sigui en fase diluida  o fase densa, tenen certs desavantatges davant d'altres sistemes de transport mecànic, ja que necessiten filtres de separació aire/producte al punt de descàrrega a causa de l'aire generat necessari per al transport, habitualment amb panells de ventilació amb necessitat de conduccions a una zona segura.
 

Un dels principals valors de SAHIVO és treballar conjuntament amb els tècnics de planta, per oferir solucions globals i a mesura que s'adaptin a les necessitats, valorant les diferents tecnologies i sense limitar-nos al subministrament d'equips estàndard per al transport de sòlids. L'automatització i l'enginyeria de procés serà també transcendental per al funcionament correcte de les instal·lacions, per a la seguretat, la interconnexió entre processos, el control de dades, limitant els errors causats pel factor humà i augmentant la seguretat de la instal·lació i el seu entorn. 

 

Un correcte treball de replanteig previ, analitzant totes les possibilitats de present i previsió de futur per al transport de sòlids a la indústria, comportarà una realització i funcionament satisfactori complint les expectatives i aportant el valor esperat.


Necessites més informació?