Loading...
Loading...
Loading...

Comparativa: Cable d'anelles vs. Cadena d'anelles per al transport de sòlids

Ferran Doliu / Monday 12 June 2023

El cable d'anelles i la cadena d'anelles són dos tipus de sistemes utilitzats per al transport de sòlids a la indústria i la ramaderia. A continuació, us oferim informació sobre les seves característiques, beneficis, inconvenients i diferències.
 

Cable d'anelles per al transport de sòlids

 

Característiques:

 
 • Està compost per un cable resistent amb anelles interconnectades a intervals regulars.
 • Les anelles solen estar fabricades amb polipropilè o un altre material resistent.
 • Es fa servir principalment en sistemes de transport de sòlids a granel.
 

Beneficis:

 
 • Alta capacitat de transport: Com que el cable d'anelles ocupa poc espai, la resta d'espai del tub pot ocupar-se amb producte sòlid.
 • Flexibilitat: El cable pot adaptar-se a diferents configuracions i trajectòries de transport.
 • Durabilitat: El material resistent utilitzat en el cable i les anelles asseguren una llarga vida útil.
 

Inconvenients:

 
 • Requereix manteniment regular: Degut a l'ús i l'estrès al qual està sotmès, el cable d'anelles necessita inspeccions periòdiques i substitució quan sigui necessari.
 • Possible deformació: Si el cable està sotmès a càrregues excessives o s'utilitza incorrectament pot deformar-se o trencar-se, la qual cosa pot afectar la seva eficiència i seguretat.
 

Cadena d'anelles per al transport de sòlids:

 

Característiques:

 
 • Consisteix en una cadena formada per anelles interconnectades.
 • Al igual que el cable d'anelles, les anelles solen estar fabricades amb polipropilè o un altre material resistent.
 • També s'utilitza en sistemes de transport de sòlids a granel, com ara cintes transportadores i elevadors de càrrega.
 

Beneficis:

 
 • Major resistència a la tracció: La cadena d'anelles és coneguda per la seva alta resistència, el que la fa adequada per al transport de matèries sòlides.
 • Menor risc de deformació: Comparada amb el cable d'anelles, la cadena és menys propensa a deformar-se sota càrregues pesades o tensions.
 

Inconvenients:

 
 • Major fricció: La cadena pot generar més fricció durant el transport, el que podria requerir més potència per al seu funcionament i resultar en un major desgast.
 • Manteniment regular necessari: Al igual que el cable d'anelles, la cadena també requereix inspeccions i lubricació periòdiques per garantir un funcionament òptim.
 

Diferències entre el cable d'anelles i la cadena d'anelles per al transport de sòlids:

 

1. Estructura: El cable d'anelles està compost per un cable amb anelles interconnectades, mentre que la cadena d'anelles es compon de baules amb anelles.

2. Resistència: La cadena d'anelles tendeix a ser més resistent a la tracció que el cable d'anelles.

3. Flexibilitat: El cable d'anelles sol ser més flexible i pot adaptar-se a configuracions més complexes que la cadena d'anelles.

4. Fricció: La cadena d'anelles pot generar més fricció durant el transport de sòlids en comparació amb el cable d'anelles.

 

En resum, tant el cable d'anelles com la cadena d'anelles són sistemes utilitzats a la indústria i la ramaderia per al transport de sòlids a granel. El cable d'anelles ofereix flexibilitat i capacitat de càrrega, però requereix un manteniment regular i pot deformar-se sota càrregues excessives. D'altra banda, la cadena d'anelles ofereix una major resistència a la tracció i és menys propensa a deformar-se, tot i que pot generar més fricció i també necessita un manteniment regular.

 

La elecció entre el cable d'anelles i la cadena d'anelles depèn de les necessitats específiques de l'aplicació, com la capacitat de càrrega requerida, la configuració del sistema de transport i el tipus de sòlids a transportar. És important tenir en compte les característiques, beneficis, inconvenients i diferències de tots dos sistemes abans de prendre una decisió.

 


Com connectem el cable o la cadena d'anelles per tancar el circuit en el transport de sòlids?

 

Les diferències entre les unions utilitzades per la cadena d'anelles i el cable d'anelles en el transport de sòlids són significatives a causa de les seves característiques i estructures diferents. A continuació, detallem les diferències principals:

 

1. Estructura i composició: L'unió per a la cadena d'anelles s'utilitza per unir les baules de la cadena, que són generalment metàl·liques i s'uneixen mitjançant pins o passadors. Aquestes unions es basen en una configuració de ganxo i connexió dels eslògans. D'altra banda, l'unió per al cable d'anelles s'utilitza per unir les extremitats del cable i està composta per dues peces complementàries, mascle-femella, unides per un anell de seguretat. La unió del cable ocupa l'espai corresponent a una anella de polipropilè.

 

2. Mecanisme d'unió: En el cas de la cadena d'anelles, les unions solen requerir l'extracció i la col·locació de pins o passadors per connectar i desconnectar els eslògans. Això permet una major flexibilitat en termes de substitució i manteniment dels eslògans individuals. D'altra banda, l'unió per al cable d'anelles consta de dues peces metàl·liques que es complementen i s'uneixen amb un anell de seguretat per mantenir les extremitats del cable juntes i assegurar una unió resistents.

 

3. Tensió i càrrega: Les unions de la cadena d'anelles estan dissenyades per suportar tensions i càrregues significatives, ja que han de mantenir la resistència i la integritat de la cadena durant el transport de sòlids pesats. En el cas de la unió del cable d'anelles, la tensió i la càrrega es distribueixen al llarg del cable, i la unió ha de ser capaç de resistir aquestes forces sense trencar-se.

 

4.Manteniment i substitució: Les unions de la cadena d'anelles solen ser més fàcils de mantenir i substituir, ja que els pins o passadors es poden treure i substituir individualment. En canvi, l'unió del cable d'anelles pot ser més complicada de reparar, ja que pot requerir la creació d'un nou llaç o bucle en el cable.

 

En resum, les diferències entre les unions per al transport de sòlids amb cadena d'anelles i cable d'anelles es basen en l'estructura, el mecanisme d'unió, la resistència a la tensió i la càrrega, i el manteniment. La elecció del tipus d'unió dependrà del sistema de transport utilitzat i les necessitats específiques de l'aplicació.

 

A SAHIVO fabriquem, instal·lem i reparem cadena i cable d'anelles per al transport de sòlids a la indústria i la ramaderia, així com les seves unions corresponents. Disposem d'una gran experiència en instal·lacions de cable d'anelles i de cadena d'anelles per al transport de sòlids. Els materials que utilitzem estan compostos per unes aleacions metàl·liques que augmenten la resistència de treball, proporcionant una qualitat òptima i gran durabilitat amb el pas del temps.

 

Si necessites més informació sobre el transport de sòlids o vols que estudiem el teu cas particular, no dubtis a contactar-nos.